Rechtspraak – homologatie van het akkoord (10 maart 2021)

Rechtspraak – homologatie van het akkoord (10 maart 2021)

10 maart 2021

De rechtbank Gelderland homologeert  een akkoord, ondanks het bestaan van een vergeten schuldeiser. Het akkoord wordt niet verbindend voor deze schuldeiser verklaard.

De rechtbank stelt eerst vast dat zij rechtsmacht heeft om over het verzoek te oordelen.

Feiten

Verzoekers exploiteren een boerenbedrijf. Zij hebben reeds door het opeisen van het krediet door de ABN Amro diverse onroerende en roerende zaken moeten verkopen. Een derde partij is de nieuwe eigenaar geworden en verzoekers hebben een overeenkomst van opdracht gesloten met deze eigenaar om het zelfstandig beroep uit te voeren.

De totale schuldenlast van verzoekers bedraagt € 1.213.852,81 verdeeld over 52 schuldeisers en in twee klassen verdeeld. Enerzijds de concurrente schuldeisers, anderzijds de Belastingdienst als preferent schuldeiser. Om dit akkoord te kunnen nakomen heeft een derde een bedrag van € 231.500,00 beschikbaar gesteld. Uit de stemming blijkt dat 74,93% van het totale bedrag van de concurrent schuldeisers gestemd hebben voor het akkoord. De Belastingdienst heeft mondeling haar toestemming gegeven en na het verstrijken van de stemtermijn schriftelijk nogmaals bevestigd.

Afwijzingsgronden

De rechtbank beoordeelt of er gronden zijn om het verzoek tot homologatie af te wijzen. Deze afwijzingsgronden zijn verdeeld in algemene afwijzingsgronden ex art. 384 lid 2 Fw en aanvullende afwijzingsgronden ex art. 384 lid 3 tot en met 5 Fw.

De rechtbank stelt voorop dat het voor de beoordeling van de algemene afwijzingsgrond ex art. 384 lid 2 Fw van groot belang is dat het dossier compleet en helder is. De rechtbank is van oordeel dat het dossier daaraan voldoet.

Verzoekster had de rechtbank verzocht om wijzigingen in de stemverklaringen mee te nemen in de beoordeling van de stemverhoudingen. De rechtbank overweegt dat het aan de schuldenaar is om minimaal acht dagen voorafgaand aan de stemming het akkoord voor te leggen aan de schuldeisers. Bij bepaling van de stemuitslag wordt alleen rekening gehouden met de daadwerkelijk uitgebrachte stemmen. Een klasse van schuldeisers heeft ingestemd als ten minste twee derde van het totale bedrag aan vorderingen behorende tot de uitgebrachte stemmen in die klasse voor heeft gestemd, aldus art. 381 lid 7 en 8 Fw.

Na de stemming moet de schuldenaar een verslag van de uitslag van de stemming opstellen en dit ter kennis brengen van de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders, aldus art. 382 Fw. Op basis van dit verslag kunnen de schuldeisers of aandeelhouders bepalen of zij zich tegen de homologatie willen verweren. Het verslag is dus van groot belang voor het proces. De rechtbank overweegt daarom dat de wijzigingen in de stemuitslagen, na het opstellen van het verslag, niet meegenomen worden. De toestemming van de Belastingdienst, ondanks dat deze schriftelijk te laat was ingediend, wordt wel meegenomen omdat deze mondeling toegezegd was binnen de tijd en ook in het stemverslag is meegenomen.

Homologatie van het akkoord

Na de stemming over het akkoord bleek dat een schuldeiser, anders dan verzoekers dachten, toch een concurrente vordering van € 4.410,68 op verzoekers heeft. Het akkoord is na de stemming, maar voor het indienen van het verzoek, alsnog aan schuldeiser voorgelegd. Zij hebben hem exact hetzelfde percentage aangeboden als aan de andere concurrente schuldeisers. De schuldeiser heeft dit verzoek afgewezen. Later is de schuldeiser alsnog akkoord gegaan. De rechtbank overweegt dat geen sprake is van een afwijzingsgrond voor het akkoord, ondanks het vergeten van deze schuldeiser. Omdat verzoekers een seperate overeenkomst zijn aangegaan met deze schuldeiser waardoor deze gelijk behandeld wordt als de andere concurrente schuldeisers. De rechtbank overweegt dat de concurrent schuldeisers formeel niet gelijk behandeld worden, maar in materiële zin wel. Daarom wordt het akkoord toch gehomologeerd.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1128&showbutton=true&keyword=WHOA