Steunmaatregelen WHOA en TOA

Steunmaatregelen WHOA en TOA

3 februari 2021

In de Kamerbrief van 21 januari jl. gaat het kabinet in op maatregelen die de overlevingskansen van in de kern gezonde bedrijven moeten vergroten. Deze maatregelen sluiten aan bij de WHOA en TOA.

WHOA: Wet homologatie onderhands akkoord

De WHOA richt zich sinds 1 januari jl. op bedrijven die in de kern gezond zijn of op redelijke korte termijn gezond / rendabel te maken zijn. Wanneer zo’n bedrijf om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis) teveel schulden heeft (meer schulden dan ze kan terugverdienen), dan kan het via de WHOA een schuldsanering realiseren. De schuldeisers van het bedrijf raken hun vordering dan deels kwijt.

Positie van de Belastingdienst als schuldeiser

Binnen een WHOA procedure wordt schuldeisers gevraagd in te stemmen met het saneringsplan van de onderneming. Het kabinet heeft aangegeven dat de Belastingdienst als schuldeiser daarbij (en ook buiten een formeel WHOA traject) het volgende beleid zal hanteren:

  • de Belastingdienst zal instemmen met een saneringsverzoek wanneer aannemelijk gemaakt wordt dat de terugbetalingsregeling van 36 maanden niet voldoende ruimte biedt;
  • ook bij twijfel zal de Belastingdienst haar goedkeuring verlenen;
  • de Belastingdienst zal daarbij vertrouwen op de positieve inschatting van de levensvatbaarheid van het bedrijf door deskundige derden, zoals banken en accountants.

 

Het kabinet streeft naar een gezamenlijke tijdelijke versoepeling en uniformering van de saneringsvoorwaarden met andere belangrijke schuldeisers, die naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 worden gerealiseerd. Op verzoek van de ondernemer kan de behandeling van het saneringsverzoek aangehouden worden in afwachting van deze gezamenlijke richtlijnen.

TOA: Time-out-arrangement

Het TOA is in oktober aangekondigd en opgezet door het kabinet, deels als voorbereiding op de invoering van de WHOA per 1 januari jl. Als onderdeel van het TOA is de Kamer van Koophandel met het programma ‘Zwaar weer’ gestart, dat bestaat uit doorverwijzing, advies en een routewijzer voor ondernemers in zwaar weer.

Daarnaast is binnen de “Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV” een wettelijke regeling gecreëerd om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden, andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen, in verband met de uitbraak van COVID-19. Dit onderdeel van de tijdelijke wet zal per 1 februari aanstaande weer komen te vervallen.

TOA Krediet

Bij een sanering binnen de WHOA zal een deel van de schuldeisers direct “afgekocht worden” voor een lager bedrag dan hun nominale vordering; hiervoor is financiering nodig. Het kabinet introduceert nu een kredietfaciliteit voor ondernemers die met gebruikmaking van de WHOA hun bedrijf willen saneren.

Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. De kredietfaciliteit zal zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen € 75.000 tot € 100.000, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neemt gerust contact met ons op. We helpen graag mee aan een oplossing!

Geschreven door drs. Frank Driessen RA, bedrijfseconomisch recovery adviseur en forensic accountant.
Frank is telefonisch bereikbaar op +31 (0)40 240 9438 en per e-mail via fdriessen@joanknecht.nl.