Uitstel van betaling voor ondernemers: alles wat u moet weten over surseance van betaling

Uitstel van betaling voor ondernemers: alles wat u moet weten over surseance van betaling

19 juni 2021

Mr. Jaap van der Meer en mr. drs. Floris Dix leggen uit wat surseance van betaling is. Jaap van der Meer is curator en faillissementsadvocaat. Floris Dix is curator en dealmaker. Beiden zijn verbonden aan Turnaround Advocaten, een van de initiatiefnemers van WHOA mkb.

Wat is een surseance van betaling en wanneer vraag je dat aan?

Wanneer een bedrijf voorziet dat het zijn schulden niet meer kan betalen, kan dat bedrijf bij de rechtbank door middel van een door een advocaat in te dienen verzoekschrift (voorlopige) surseance van betaling aanvragen. Anders dan een faillissement, dat gericht is op liquidatie (verkoop) van bezittingen, is een surseance gericht op voortzetting van het bedrijf en uitstel van betaling. Als klap op de vuurpijl kan het bedrijf dan ook nog een akkoord aan de concurrente schuldeisers aanbieden.

Wat moet je doen om surseance van betaling te krijgen?

Het bedrijf dat surseance van betaling wil aanvragen omdat het voorziet dat het de schulden niet meer kan betalen, moet bij de rechtbank door een advocaat een verzoekschrift laten indienen waaruit de bezittingen en schulden van het bedrijf blijken. De rechtbank verleent snel na indiening van het verzoekschrift, meestal voor een periode van drie maanden, de voorlopige surseance van betaling en benoemt een bewindvoerder. Bij de beschikking waarin deze uitspraak van de rechtbank wordt vastgelegd, wordt tevens een datum voor een crediteurenvergadering op de rechtbank bepaald. Tijdens deze vergadering wordt door de crediteuren gestemd over de definitieve verlening van de surseance. Alle schuldeisers krijgen daarover van de rechtbank een brief waarin zij voor die vergadering worden opgeroepen.

De surseance van betaling wordt niet definitief verleend wanneer meer dan ¼ van de aanwezige schuldeisers, of meer dan 1/3 van het totaal aan op de vergadering aanwezige schuldvorderingen, tegen definitieve verlening van de surseance stemt. Meestal wordt daarna door de rechtbank het faillissement uitgesproken. Het is dus zaak om als bedrijf zo veel mogelijk schuldeisers te vragen op de crediteurenvergadering te komen en vóór de definitieve verlening van de surseance te stemmen. Dat kan bijvoorbeeld ook door een volmacht te geven aan de advocaat van het bedrijf die het verzoekschrift heeft ingediend. Dan hoef je niet op de vergadering te verschijnen. Zijn er genoeg voor- stemmers dan wordt de surseance van betaling definitief voor een periode van anderhalf jaar verleend.

Wat is de rol van de bewindvoerder?

De bewindvoerder gaat meteen nadat hij is benoemd praten met de directeur van het bedrijf. Samen bepalen zij hoe zij de surseance gaan afhandelen. De directeur en de bewindvoerder zijn samen beschikkingsbevoegd, anders dan bij een faillissement waarbij de rol van de bestuurder is uitgespeeld. Wel heeft de bewindvoerder de taak om de rechtbank te vragen de surseance in te trekken wanneer bijvoorbeeld de directeur niet voldoende meewerkt of geen vooruitzicht bestaat dat schuldeisers op termijn zouden kunnen worden betaald. In dat geval kan de directeur de rechtbank in een zitting vertellen waarom hij/zij het met de beslissing van de bewindvoerder niet eens is. Maar meestal wordt dat verzoek van de bewindvoerder zonder zitting door de rechtbank afgehandeld.

Krijg ik door de surseance ook uitstel van betaling van de fiscus of de bank?

Nee, in principe niet. De surseance werkt alleen ten opzichte van de gewone schuldeisers. Het bedrijf zal dus de fiscale en bancaire verplichtingen moeten blijven betalen. Wel kan het bedrijf natuurlijk gebruikmaken van de ruime uitstelmogelijkheden van de fiscus die zijn verleend vanwege de coronacrisis. Ook banken beschikken over door de overheid gegarandeerde coronasteunmaatregelen waarvan het bedrijf gebruik kan maken.

Kan ik ook een akkoord aan schuldeisers aanbieden en hoe werkt dat?

Ja, het bedrijf kan zowel bij het verzoekschrift, waarin de surseance van betaling wordt aangevraagd, als later in de loop van de surseance een akkoord aan gewone schuldeisers aanbieden. Daar zijn dan de bank en fiscus niet aan gebonden, behalve dat de fiscus onder bepaalde voorwaarden bereid is in te stemmen met het akkoord dat zij het dubbele ontvangt van het percentage dat aan gewone schuldeisers wordt aangeboden. Dat akkoord wordt weer in een crediteurenvergadering behandeld waarin schuldeisers hun stem over het aangeboden akkoord kunnen uitbrengen. Dat akkoord wordt aangenomen wanneer meer dan de helft van het aantal op de vergadering aanwezige schuldeisers, die meer dan de helft van het aanwezige bedrag aan schuldvorderingen vertegenwoordigen, vóór het akkoord stemt. Daarna moet het akkoord nog door de rechtbank worden goedgekeurd. Vervolgens werkt dat akkoord voor alle gewone schuldeisers van het bedrijf, of zij hebben tegengestemd of niet, of al dan niet op de vergadering zijn verschenen.

Is de surseance van betaling ook bruikbaar als ik als gevolg van de coronacrisis in de problemen ben gekomen?

Zeker, zolang het vooruitzicht bestaat dat je op termijn weer de schuldeisers kunt betalen. Als je maximaal gebruikmaakt van steunmaatregelen en uitstelmogelijkheden, kan surseance van betaling juist heel waardevol zijn. Je krijgt even een adempauze omdat schuldeisers betaling van hun vorderingen niet kunnen afdwingen of door een afkoelingsperiode goederen niet kunnen ophalen. Mocht een schuldeiser het faillissement van jouw bedrijf aanvragen dan kun je dat blokkeren door een surseanceaanvraag. Die gaat dan voor.

Als straks de Tijdelijke Betalingsuitstelwet in werking treedt, zoals die recent in verband met de coronacrisis is ingediend bij de Tweede Kamer, kun je de rechtbank ook vragen zo’n faillissementsaanvraag aan te houden voor een periode van maximaal een halfjaar waarbij aan jou dan ten opzichte van die schuldeiser uitstel van betaling wordt verleend. Maar surseance van betaling lijkt een beter alternatief omdat die voor alle schuldeisers geldt voor een periode van een halfjaar.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag aan een oplossing!

Geschreven door mr. drs. Floris Dix, advocaat, curator en dealmaker, in samenwerking met mr. Jaap van der Meer.
Floris is telefonisch bereikbaar op +31 85 2010014 en per e-mail via fdix@turnaroundadvocaten.nl